Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné poradenství

Funkce výchovného poradce je bezesporu na každé škole nesmírně důležitá. Výchovný poradce na našem gymnáziu může těžit z velké výhody menšího počtu žáků, což nám umožňuje zavčas detekovat případné problémy a rychle na ně reagovat. Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů, s nimiž se žáci i rodiče mohou ve škole setkat, ale může vyslechnout a prokonzultovat a pomoci vyhledat odbornou pomoc. Jedním z klíčových faktorů správného fungování vzdělávacího a výchovného procesu je spolupráce mezi školou a rodiči, jen tak můžeme dětem pomáhat správně růst.

 

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě – škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka.

Zajišťuje potřeby žáků se specifickými poruchami, kteří navštěvují nižší i vyšší gymnázium. Zastává i roli konzultanta pro žáky SPU a jejich zákonné zástupce pro oblast výuky jazyků. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.  

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, s metodikem prevence, se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), sociálním odborem MěÚ, lékaři a policií.

Kariérní poradenství

Vybrat si budoucí povolání je pro většinu žáků všeobecně zaměřené střední školy nelehký úkol. Právě proto funguje na naší škole kariérový poradce. Našim žákům je dispozici dle dřívější domluvy kdykoli.

Je zpracovaná koncepci pro výchovné a kariérové poradenství, koncepci pro práci s nadaným žákem, nastupující výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy pracuje na vytvoření „Krajského akčního programu“ /KAP/.

Pracuje s informacemi o kariérních možnostech a příležitostech na trhu práce.

Propojuje učiva s pracovním uplatněním. Tady je prostor pro oborové učitele, kteří poukazují na možnost pracovního uplatnění probírané látky. Zvláště učitelé přírodovědných a technických předmětů by měli klást důraz na souvislost s různými obory a profesemi. Vzhledem ke změně obsahu a formy ŠVP, který integrovaný obor Svět práce vyčlenil ze společenských věd a rozdělil do všech disciplín, je naplnění tohoto kritéria pro všechny učitele velkou výzvou. Kariérový poradce dohlíží a inspiruje aktivního učitele.

Udržuje kontakt se zaměstnavateli. Kontakt může probíhat různě, například formou besed, mentoringu, návštěv. Žáci kvinty /nová koncepce ŠVP/ v průběhu roku navštívili firmy ve spolupráci s rodiči pod vedením TU.

AKTUALITY

12.10.2021

Krátká novinka #1
Toto je text krátké novinky

12.10.2021

Krátká novinka #2
Toto je text krátké novinky

12.10.2021

Krátká novinka #3
Toto je text krátké novinky

12.10.2021

Krátká novinka #4
Toto je text krátké novinky