Gymnázium osmileté

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
(pro osmileté gymnázium)

kód studia: 7941K/81

První čtyři ročníky (nižší stupeň osmiletého gymnázia) jsou realizovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – RVP ZV. Na vyšším stupni je vytvořen ŠVP dle RVP G.

V tercii (tj. třetí ročník nižšího stupně) si žák vybírá druhý cizí jazyk. Je možné volit z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského.

Na vyšším stupni studia nabízíme velké množství volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny

Dále se žáci mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů a kroužků: Sportovní hry, Hudební výchova – sborový zpěv, Keramika, Biologický a Chemický kroužek a také Debatní liga.

Pro výuku výchov (osobnostní, multikulturní, environmentální nebo mediální) využíváme tzv. průřezových témat. Značná část této výuky je realizována projekty, exkurzemi, besedami a dalšími alternativními způsoby výuky.

Prostřednictvím projektů realizujeme mezipředmětové vztahy, rozvíjíme tvůrčí a kritické myšlení, a to adekvátně věku žáků.