Povinně volitelné předměty

Charakteristika seminářů 2022/2023

3. ročník

Volí se dva semináře.
Každý seminář probíhá v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Seminář z anglického jazyka – SAj

 • tematická a strategická příprava pro maturitní zkoušku
 • rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí frazeologie
 • prohlubování a rozšiřování produktivních (psaní, mluvení) i receptivních (čtení a poslech s porozuměním) dovedností
 • výuka reálií anglicky mluvících zemí

Seminář z matematiky – SMa

 • zdokonalení přípravy a znalostí nutných pro studium na vysokých školách přírodovědného, technického a ekonomického směru
 • rozšíření učiva povinného předmětu matematika o nové části (jsou komplexní čísla a analytická geometrie v prostoru) a dále prohloubení učiva 1. a 2. ročníku
 • zařazení některých kapitol z učiva předchozích ročníků, které nebylo probráno kvůli distančnímu studiu (goniometrické nerovnice, rovnice s parametrem) a které je součástí profilové zkoušky z matematiky, případně některé ze státních zkoušek
 • učivo je součástí profilové zkoušky z matematiky a státní nepovinné zkoušky (Matematika rozšiřující) a její úspěšné složení může být součástí požadavků k přijímacím zkouškám na vybrané VŠ

Seminář fyziky a chemie – SFCh

část fyzikální

 • systematizace, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností získaných v povinné výuce
 • pochopení vzájemných souvislostí jevů z různých oblastí fyziky, řešení přiměřeně obtížných fyzikálních úloh a problémů z běžného života a technické praxe
 • pro žáky, kteří mají o fyziku zájem a chtějí se dále věnovat studiu přírodních, technických nebo lékařských věd, jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a přijímacím zkouškám na VŠ

část chemická

 • pro žáky, kteří mají o chemii zájem a chtějí se dále věnovat studiu přírodních věd
 • příprava k maturitní zkoušce z chemie a přijímací zkoušce z chemie na VŠ
 • prohloubení a procvičení středoškolského učiva s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí chemie a příbuzných oborů
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři, exkurze na Přírodovědecké fakultě UP

Seminář z biologie a zeměpisu – SBiZ

 • prohlubování a procvičování učiva zeměpisu a biologie
 • v rámci zeměpisu důraz na učivo fyzické geografie
 • v rámci biologie důraz na učivo ekologie a biologie člověka
 • terénní výuka
 • seminární práce s důrazem na pravidla a postupy při psaní odborného textu, možnou součástí seminární práce je rukodělný výstup

 

Seminář z informačních technologií – SIt

 • prohloubení a rozšíření znalosti a dovednosti získané v povinné výuce ICT
 • efektivní práce s textovým editorem, prezentačním programem, úprava a tvorba grafických objektů a tvorba webových stránek

 

Seminář filozofie a přírodní věda – SFi

 • zaměření na psychologii, sociologii a filozofii
 • rozšíření tematických celků společenských věd za první a druhý ročník studia na gymnáziu
 • cílem je dosáhnout u žáka schopnost pohlížet na současné individuální a společenské problémy hledisky velkých sociologických a filozofických systémů
 • Aristotelova dynamika myšlení, pochopení podstaty pozitivizmu či konvencionalismu
 • pro žáky, kteří se následně chtějí aktivně připravovat na přijímací řízení pro právnické fakulty, odborná studia na filozofických fakultách nebo na FSS MU či FSV UK

 

Seminář z dějepisu – SDě

 • pro zájemce o studium historie, společenských věd nebo studium humanitních oborů na VŠ
 • vybrané kapitoly středověku a novověku
 • rozšíření praktických dovednosti žáka – porozumění textu, práce s prameny písemnými i filmovými, vytvoření odborných textů

4. ročník

Volí se čtyři semináře.
Semináře probíhají v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Seminář z českého jazyka – SČj

 • zopakování základů literatury za použití myšlenkových map
 • práce s texty literárního charakteru – systematizace učiva a jeho prohloubení
 • přiblížení současné české a světové literatury tematicky zaměřené na – severskou detektivku, moderní americkou literaturu, český venkov, různé podoby násilí, literaturu s tematikou války aj.
 • diskuse nad aktuálními tématy

 

Seminář z anglického jazyka – SAj

 • tematická a strategická příprava pro maturitní zkoušku
 • rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí frazeologie
 • prohlubování a rozšiřování produktivních (psaní, mluvení) i receptivních (čtení a poslech s porozuměním) dovedností
 • výuka reálií anglicky mluvících zemí

 

Seminář z matematiky – SMa

 • procvičení a prohloubení učiva matematiky ze základních hodin na vyšším gymnáziu s hlavním důrazem na přípravu k maturitě z matematiky (společnou i profilovou část)
 • doplnění některých kapitol z učiva předchozího ročníku, které nebylo probráno v rámci distančního studia a je součástí profilové zkoušky z matematiky nebo rozšiřující státní zkoušky
 • shrnutí a procvičení znalostí učiva z matematiky za celé studium VG na příkladech základní obtížnosti i obtížnosti státní zkoušky matematika rozšiřující
 • procvičení příkladů z maturitních testů předchozích let a z přijímacích zkoušek na VŠ

 

Seminář matematiky II pro přípravu studentů na technické obory – SMa

 • tento seminář je určen pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách technického a přírodovědného zaměření. Jedná se o kapitoly, které v současnosti sice nejsou povinným učivem gymnázií v RVP, ale jsou součástí výuky matematiky na některých středních odborných školách (strojní, elektrotechnická) a budou tedy pro absolventy semináře přínosem
 • základy diferenciálního počtu – spojitost a limita funkce, věty o limitách, výpočty limit funkcí, derivace funkce, derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu, derivace složené funkce, aplikace derivace
 • základy integrálního počtu – primitivní funkce, neurčitý integrál, určitý integrál, jednoduché aplikace

 

Seminář z fyziky – SFy

 • systematizace, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností získaných v povinné výuce
 • zaměření na pochopení vzájemných souvislostí jevů z různých oblastí fyziky, řešení přiměřeně obtížných fyzikálních úloh a problémů z běžného života a technické praxe
 • pro žáky, kteří mají o fyziku zájem a chtějí se dále věnovat studiu přírodních, technických nebo lékařských věd, jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a přijímacím zkouškám na VŠ

 

Seminář z chemie – SCh

 • pro zájemce o studium přírodních a lékařských věd nebo technických oborů
 • prohloubení a systematizace učiva z chemie obecné, anorganické, organické a biochemie
 • příprava na maturitní zkoušku z chemie a přijímací zkoušky na VŠ

 

Seminář z biologie – SBi

 • příprava žáků na maturitní zkoušku
 • prohlubování a procvičování učiva biologie
 • příprava na přijímací zkoušky na VŠ
 • seminární práce s důrazem na pravidla a postupy při psaní odborného textu

 

Seminář ze zeměpisu – SZe

 • příprava žáků na maturitní zkoušku
 • prohlubování a procvičování učiva zeměpisu
 • příprava na přijímací zkoušky na VŠ
 • seminární práce s důrazem na pravidla a postupy při psaní odborného textu

 

Seminář z dějepisu – SDě

 • pro žáky, kteří chtějí studovat na VŠ historii, učitelství dějepisu, právo nebo další humanitní obory
 • rozšíření povědomí o událostech 20. století v souvislostech

 

Seminář filozofie a přírodní věda – SFi

 • seminář v úvodu reaguje na obsah oboru společenské vědy třetího a čtvrtého ročníku vyššího gymnázia
 • posunutí žáka na vyšší úroveň myšlení prostřednictvím témat z filozofie, politické ekonomie a práva
 • posílení schopnosti pracovat s informacemi, schopnost odhalit manipulativní techniky v přesvědčování a schopnost spatřovat v textech jejich světonázorové předpoklady
 • představení základů neformální logiky, tedy kritického myšlení
 • zaměření na požadavky přijímacího řízení na fakulty VŠ se společensko-vědním zaměřením
 • příprava na maturitní zkoušku ze společenských věd

 

Seminář z informačních technologií – SIt

 • prohloubení znalostí a dovedností získaných v povinné výuce ICT a v semináři SIT I ve třetím ročníku
 • příprava studentů na maturitní zkoušku
 • zaměření na objektově orientované programování v jazyce Python, základní programové struktury a tvorba jednoduchých grafických her pomocí objektu tkinter

 

Seminář z německého jazyka – SNj

 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • práce s poslechovými a psanými texty
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl
 • prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • rozšiřování znalostí o významných osobnostech německé a rakouské kultury
 • práce s autentickými materiály (časopisy, noviny, internet …)
 • diskuse k aktuálním politickým tématům
 • aplikace znalostí německého jazyka k aktivnímu užití v běžné praxi
 • příprava k maturitní zkoušce

 

Seminář ze španělského jazyka – SŠj

 • prohlubování řečových a poslechových dovedností
 • práce s vybranými konverzačními tématy a osvojování jazykových prostředků
 • rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v oblastech každodenního života slovem i písmem
 • prohlubování faktografických znalostí, kulturních tradic španělsky mluvících zemí
 • práce s různými zdroji (média, literatura, film) v návaznosti na probíraná témata a aktuální události
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků

 

Seminář z ruského jazyka – SRj

 • posílení mluvních a poslechových dovedností
 • rozšiřování slovní zásoby, upevňování správné gramatiky a prohlubování faktografických znalostí při práci s jednotlivými maturitními tématy
 • příprava žáků předmětu Ruský jazyk k maturitní zkoušce
 • příprava ke zkouškám přijímacím, případně dosažení vyšší úrovně jazykových dovedností a schopností v ruském jazyce u žáků, kteří z ruského jazyka nebudou skládat maturitní zkoušku, ale chtějí absolvovat tento volitelný předmět

 

Seminář z latinského jazyka – SLj

 • pro studenty, kteří mají zájem o medicínské a humanitní obory
 • medicínské zaměření – seznámení se základní latinskou lékařskou terminologií, tvorba medicínských sousloví, základy potřebné gramatiky – 1. – 4. deklinace, adjektiva
 • humanitní obory – základní latinská gramatika – 1. – 4. deklinace, slovesné konjugace, adjektiva, pronomina, základy překladu z češtiny do latiny a naopak

Seminář z hudební výchovy – SHv

 • pro zájemce o maturitní zkoušku z předmětu Hudební výchova (pouze v návaznosti na absolvování povinně-volitelného předmětu Hudební výchova) a zájemce o studium s hudbou spojených učitelských oborů na pedagogických fakultách (např. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)
 • pro rozšíření si vědomostí a přehledu z dějin hudby
 • pro upevnění si znalostí a dovedností z hudební teorie
 • pro zvládnutí základů pěvecké techniky, intonace, dirigování a  klavírní hry