Základní informace

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA

Non scholae, sed vitae discimus. (Neučíme se pro školu, ale pro život.)

Základní informace

Gymnázium Jana Opletala v Litovli je státní všeobecné gymnázium, které nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program.

 

Jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a také školou, která je zapojená do sítě Přidružených škol UNESCO.

 

Gymnázium Jana Opletala je školou s více jak staletou tradicí. Bylo založeno v září roku 1901 a novorenesanční budova se stala impozantním výrazem sebevědomí města.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (pro osmileté gymnázium)

kód studia: 7941K/81

První čtyři ročníky (nižší stupeň osmiletého gymnázia) jsou realizovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – RVP ZV. Na vyšším stupni je vytvořen ŠVP dle RVP G.

V tercii (tj. třetí ročník nižšího stupně) si žák vybírá druhý cizí jazyk. Je možné volit z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského.

Na vyšším stupni studia nabízíme velké množství volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny

Dále se žáci mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů a kroužků: Sportovní hry, Hudební výchova – sborový zpěv, Keramika, Biologický a Chemický kroužek a také Debatní liga.

Pro výuku výchov (osobnostní, multikulturní, environmentální nebo mediální) využíváme tzv. průřezových témat. Značná část této výuky je realizována projekty, exkurzemi, besedami a dalšími alternativními způsoby výuky.

Prostřednictvím projektů realizujeme mezipředmětové vztahy, rozvíjíme tvůrčí a kritické myšlení, a to adekvátně věku žáků.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

kód studia: 7941K/41

Žáci studují dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se žák se může zapsat do některého z nabízených volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny.

Naše škola byla jako jediná střední škola na Střední Moravě přijata do Sítě přidružených škol UNESCO a v současné době pracuje na projektu, který se týká multilingvální prezentace památek UNESCO v České republice. Využíváme také zapojení do mezinárodních projektů ESF, Comenius, Tandem a další

Zdůraznění přírodovědné oblasti vzdělávání v průběhu gymnaziálního studia se odráží v následném dlouhodobém zájmu absolventů o studium vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na filosofických fakultách se zaměřením na cizí jazyk, studium politologie a zahraničního obchodu. Výrazným úspěchem jsou pak opakovaná přijetí našich absolventů ke studiu ekonomie i jiných oborů na VŠ v zahraničí.