Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Kuchařová Eva

Kontaktkucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  10.00-12.00 hodin

Úterý: 14:45-15:30 (po předchozí domluvě)

 

Od školního roku 2017/2018 na pozici koordinátora pro inkluzi /žáci se SPU a žáci se zdravotním znevýhodněním/ působí  PhDr. Eva Sklenářová - kontakt sklenarova@gjo.cz.

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 1. pololetí školního roku 2017/2018

Inkluze si vyžádala řadu změn v činnostech, které jsou ve škole běžné a hlavně v myšlení lidí, kteří mají tyto změny realizovat. Dovolím si tvrdit, že jsme nastartovali velice dobře a že transformaci zvládneme. Legislativa hovoří jasným jazykem požadavků na učitele. Inkluze popisuje pozici žáka se SPU / kontakt na koordinátora pro inkluzi výše/. Aktuálně pracujeme se žáky ve stupni  1 a 2.

Žák s nadáním. Další subjekt inkluze. Je vyhledán, pozorován, následně pak dostává nabídku od oborového učitele k zapojení se do soutěží, kurzů, projektů. V letošním školním roce začíná pracovat řada nových kroužků, již nyní je o ně velký zájem.

Zajímavé aktivity najdete na stránkách školy. Nabídka  soutěží  je také jasná a srozumitelná. Jakých úspěchů jsme dosáhli ? Odpoví Vám výroční zpráva školy, prezentace na přehlídce SŠ Scholaris Olomouc, nominované Litovelské naděje, ocenění žáci na úrovni kraje, 99% přijatých absolventů na VŠ a hlavně spokojení žáci.

Připravujeme: V říjnu se 68 žáků třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia zapojí do pilotního testování SCIO. Takto si vyzkouší NSZ na VŠ.

Kvarta v měsíci listopadu projde kurzem Sdružení D Olomouc, který se zaměří na prevenci závislostí.

Maturitní ročníky se zúčastní Veletrhu VŠ Gaudeamus Brno.

 

Testy profesní orientace 2017