Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Kuchařová Eva

Kontaktkucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  11.45-13.00 hodin (konzultace pro žáky - kariérové poradenství)

Pondělí: po předchozí domluvě do 15.25 hodin (pro zákonné zástupce žáků)

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 1. pololetí školního roku 2016/2017

Prima -  Prima-seznamka – dva vyučovací dny plné her, nových vědomostí a prvních zkušenosti v roli žáka gymnázia. Téma prvního dne: Jsme školou evropského typu, téma druhého dne: Jsme námořníci a jsme všichni na jedné lodi.

Tercie – sociometrický snímek, který má aktualizovat vztahy ve skupině. „Chceš-li hýbat světem, pohni sám sebou“. Šetření provede odborné psychologické pracoviště.

Kvarta – hledáme stabilitu a rovnováhu ve skupině. Psychologické testy osobnosti ve spolupráci s koordinátorem patologických jevů.

Do všech aktivit se může, jako odborník či pozorovatel, zapojit zákonný zástupce žáka. Náměty a připomínky, prosím, směrujte na výchovnou poradkyni školy.

Na vyšším gymnáziu budou poradenské služby realizovány formou individuálních a skupinových konzultací, besed, přednášek, v souladu s legislativou v platném znění.

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 2. pololetí školního roku 2016/2017

V měsících únor a březen, kdy probíhá přihlašování na VŠ, kariérový poradce školy žáky vede tímto řízením. Konzultace probíhají podle potřeby žáků každý den

Na konci třetího čtvrtletí nabídne žákům druhých a třetích ročníků vyššího gymnázia možnost absolvovat profesní testy s klinickým psychologem

Na úrovni tercie dále posiluje aktivitami sociální soudržnost skupiny

V měsíci květnu výchovný poradce školy dokončí identifikaci žáků nadaných ve všech oblastech. Připomínky a náměty pro oblast identifikace a rozvoje nadání našich žáků směrujte, prosím, na výchovného poradce školy. 

 

Testy profesní orientace 2017