Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Kuchařová

Kontaktkucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  10.00-12.00 hodin

Úterý: 14:45-15:30 (po předchozí domluvě)

 

Od školního roku 2017/2018 na pozici koordinátora pro inkluzi /žáci se SPU a žáci se zdravotním znevýhodněním/ působí  PhDr. Eva Sklenářová - kontakt sklenarova@gjo.cz.

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 2. pololetí školního roku 2017/2018

Únor – duben

  • Podpora inkluze pro žáky nadané. Vytvoříme nabídku aktivit, které pomohou těmto žákům k rozvoji jejich nadání. Příkladem mohou být aktivity PřF. UPOL pro žáky ZŠ a SŠ. Žáci „kroužku“ pro nadané žáky, který takto postupně vzniká, v průběhu tohoto pololetí přicházejí průběžně s vlastními návrhy / připravují natočení filmu o životě školy, hledají své místo v Talnetu/.  VP dále pak aktivně vyhledává další žáky. Vážení rodiče, přivítáme Vaši aktivní spolupráci při vytváření programu pro kroužek nadaných žáků.
  • V průběhu měsíce ledna byly vyhodnoceny testy SCIO /Pilot SCIO/ na úrovni třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia. Pilot ukázal dobrou připravenost žáků na přijímací zkoušky na VŠ. Z 81 žáků se výsledky 25-ti pohybovaly v percentilu 80 -100. Na percentil 100dosáhli dva žáci/test OSP a ZSV/. Nejlepší průměrný percentil vykázali žáci maturitních ročníků v oborovém testu matematiky /88percentil/. Gratulujeme.
  • VP připraví testování výběru žáků 2. a 3. ročníků čtyřletého studia. Profesní testy realizuje klinický psycholog v měsíci březnu. Aktuální seznam zájemců je u VP.
  • Zájemci maturitních ročníků se zúčastní projektu KÚ OK „Mobilita“ v jarním období. Jedná se o mobilitu studentů v rámci zemí EU/studia v zahraničí, Erasmus, au-pair, dobrovolnická služba/.
  • Nezisková společnost „Podané ruce“ znovu navštíví naši školu s workshopem na téma závislosti. Tentokrát se zapojí třída kvarta a první ročníky vyššího gymnázia.

Květen – červen

  • VP vyhodnotí stav inkluze pro žáky se SPU, u žáků se zdravotním znevýhodněním, u žáků nadaných. V případě změn, které bude nutné učinit v PLPP, zákonný zástupce žáka bude neprodleně informován prostřednictvím TU a systému SAS.

V průběhu celého druhého pololetí probíhá přijímací řízení na VŠ. Kariérové poradenství je aktivní po celou dobu.