Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Michaela Hradilová

Kontakthradilova@gjo.cz, tel. 585 392 039

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka.

Zajišťuje potřeby žáků se specifickými poruchami, kteří navštěvují nižší i vyšší gymnázium. Zastává i roli konzultanta pro žáky SPU a jejich zákonné zástupce pro oblast výuky jazyků. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.  

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, s metodikem prevence, se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), sociálním odborem MěÚ, lékaři a policií.

Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů z naznačených oblastí, ale může pomoci vyhledat odbornou pomoc nebo alespoň prokonzultovat záležitost se zákonnými zástupci žáka. Jedním z klíčových faktorů správného fungování vzdělávacího a výchovného procesu je spolupráce mezi školou a rodiči, jen tak můžeme dětem pomáhat správně růst.

Konzultační hodiny:

středa: 13.00-14.00 hodin

ostatní po předchozí domluvě

 

Kariérový poradce: Mgr. Eva Kuchařová

Kontakt: kucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14.40 – 15.30

Pro letošní školní rok je zpracovaná koncepce pro výchovné a kariérové poradenství, koncepce pro práci s nadaným žákem, nastupující výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy pracuje na vytvoření „Krajského akčního programu“ /KAP/.

Kariérový poradce pracuje s informacemi o kariérních možnostech a příležitostech na trhu práce.

Kariérový poradce propojuje učivo s pracovním uplatněním. Tady je prostor pro oborové učitele, kteří poukazují na možnost pracovního uplatnění probírané látky. Zvláště učitelé přírodovědných a technických předmětů by měli klást důraz na souvislost s různými obory a profesemi. Vzhledem ke změně obsahu a formy ŠVP, který integrovaný obor Svět práce vyčlenil ze společenských věd a rozdělil do všech disciplín, je naplnění tohoto kritéria pro všechny učitele velkou výzvou. Kariérový poradce dohlíží a inspiruje aktivního učitele.

Kariérový poradce udržuje kontakt se zaměstnavateli. Kontakt může probíhat různě, například formou besed, mentoringu, návštěv. Žáci kvinty a 1. A /nová koncepce ŠVP/ v průběhu roku navštíví firmy ve spolupráci s rodiči pod vedením TU.