O gymnáziu

Motto

Non scholae, sed vitae discimus. (Neučíme se pro školu, ale pro život.)

Seneca


Gymnázium Jana Opletala v Litovli je státní všeobecné gymnázium, které nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a také školou, která je zapojená do sítě Přidružených škol UNESCO.

Gymnázium Jana Opletala je školou s více jak staletou tradicí. Bylo založeno v září roku 1901 a novorenesanční budova se stala impozantním výrazem sebevědomí města.


Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (pro osmileté gymnázium)

kód studia: 7941K/81

První čtyři ročníky (nižší stupeň osmiletého gymnázia) jsou realizovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – RVP ZV. Na vyšším stupni je vytvořen ŠVP dle RVP G.

V tercii (tj. třetí ročník nižšího stupně) si žák vybírá druhý cizí jazyk. Je možné volit z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského.

Na vyšším stupni studia nabízíme velké množství volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny

Dále se žáci mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů a kroužků: Sportovní hry, Hudební výchova – sborový zpěv, Keramika, Biologický a Chemický kroužek a také Debatní liga.

Pro výuku výchov (osobnostní, multikulturní, environmentální nebo mediální) využíváme tzv. průřezových témat. Značná část této výuky je realizována projekty, exkurzemi, besedami a dalšími alternativními způsoby výuky.

Prostřednictvím projektů realizujeme mezipředmětové vztahy, rozvíjíme tvůrčí a kritické myšlení, a to adekvátně věku žáků.


Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

kód studia: 7941K/41

Žáci studují dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se žák se může zapsat do některého z nabízených volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny.

Naše škola byla jako jediná střední škola na Střední Moravě přijata do Sítě přidružených škol UNESCO a v současné době pracuje na projektu, který se týká multilingvální prezentace památek UNESCO v České republice. Využíváme také zapojení do mezinárodních projektů ESF, Comenius, Tandem a další

Zdůraznění přírodovědné oblasti vzdělávání v průběhu gymnaziálního studia se odráží v následném dlouhodobém zájmu absolventů o studium vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na filosofických fakultách se zaměřením na cizí jazyk, studium politologie a zahraničního obchodu. Výrazným úspěchem jsou pak opakovaná přijetí našich absolventů ke studiu ekonomie i jiných oborů na VŠ v zahraničí.

Stravování

Obědy jsou studentům poskytovány ve školní jídelně, která je součástí areálu školy, dále je k dispozici studentská místnost a bufet.

Doprava

Vlak: cílová stanice Litovel-město (10 min chůze ke škole).

Bus: IDSOK z Olomouce (linka 890302) (10 min chůze ke škole).


Historie školy

Památné obecní volby v listopadu 1899 v národnostně česko-německé Litovli vyhrála česká strana, v čele prvního českého obecního výboru stanul Václav Socha. Výrazem nového sebevědomí obrozené Litovle bylo rozhodnutí zřídit ve městě českou střední školu. Tak v podmínkách rakousko-uherského školství začala ve školním roce 1901/02 tradice školy, která se stala za všech politických a společenských proměn, jimiž prošly české země ve 20. století, pevnou součástí města a celého Litovelska. Novorenesanční školní budova, jež byla realizována podle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla, byla vysvěcena a předána k užívání ve dnech 10. a 11. září 1904. Zájem, nadšení a obětavost našich předků stále připomíná nápis v gymnaziální aule - Českým synům, naději vlasti, česká Litovel.
Rozvržení místností na kabinety, učebny, byt ředitele, místnost pro přespolní žáky, archiv, kreslírny i aulu se školní kaplí, to vše se od slavnostního otevření v září 1904 mnohokrát změnilo. Voda již dávno není čerpána ze sklepní studny, vybavení tříd a zřízení počítačové učebny odráží dobu informační revoluce.

Vnější vzhled budovy však čas neovlivnil, stále patří k nejkrásnějším, nejlépe umístěným školním budovám na Moravě. Zvláště po velké opravě, kterou město uskutečnilo v letech 2000-2001, vynikla výzdoba průčelí v původní kráse.

Pavla Míčová