Evropské projekty

Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

V letošním školním roce se Gymnázium Jana Opletala stává partnerskou školou zapojenou do programu Erasmus+. Jedná se o program EU zaměřený na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, jehož cílem je zvýšení schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Program je financován z prostředků Evropské unie.

Projekt, jehož se GJO účastní od 1. 9. 2018, je rozložen do dvou let. Během této doby navštíví vybraní studenti vyššího gymnázia partnerské střední školy v městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities at Rivers“, je prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Při krátkodobých pobytech na zahraničních školách budou studenti zkoumat různé stránky života ve městech vystavěných v blízkosti těchto řek, přičemž pozornost bude věnována aspektům historickým, ekonomickým, demografickým, biologickým i kulturním.

Více informací o projektu naleznete zde.


Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností

Naší škole se podařilo získat dotaci MŠMT, která se týká financování nákupu knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti a účasti vybraných žáků školy na jazykovém kurzu v zahraničí. Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pro 10 žáků maturitních ročníků v délce trvání 6 dní od 5. – 10.10. 2015.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2366

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 56

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Šablony klíčových aktivit:

  1.  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2.  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 Realizační tým: Harnošová J., Kaňák J., Schulzová L.

logo OPVK GJO

 


Pohyb do škol

Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Pohyb do škol - logo
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020

Doba realizace: 10/2014-06/2015

Hlavní řešitel: UP v Olomouc, Fakulta tělesné kultury

Partneři: 47 základních a středních škol, včetně GJO Litovel

Webové stránky projektu

Klíčová aktivita 1

Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe

Cílem je rozšíření spektra metod a forem v oblasti vzdělávání a výchovy ke zdraví s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu. Cíle bude dosaženo využitím zahraničních programů, které jsou odbornými organizacemi (např. WHO) ohodnoceny jako efektivní. Programy budou přizpůsobeny českému kulturnímu i historickému prostředí a budou plně respektovat usnesení č. 23 Vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemoci (navazuje na dokument Zdraví 21).

Bude se jednat zejména o následující programy: 1) Active Healthy Kids Kanada; 2) TCM (The Class Moves!). Navržený program Třídy v pohybu (směrem ke zdraví) je postaven na podpoře vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a aktivní dopravy pro žáky základních a středních škol, které na daných školách mohou pomoci inovovat nové aktivity ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a člověk a zdraví v souladu se změnami, které byly provedeny v RVP ZV. Jedná se o praktický program vedoucí k inovaci těchto témat ve výuce a implementování konceptu zdravého životního stylu do života škol. Program následuje principy projektu Škola podporující zdraví, kde je snahou komplexně integrovat výchovu ke zdraví (vzdělávací oblast RVP člověk a zdraví) do celkového fungování školy, tak aby se prolínala celým vzděláváním a výchovou.

Další klíčové aktivity projektu

Zdeňka Hanáková, koordinátor projektu na GJO


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji


Reg. č: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 grantového projektu oblasti podpory Zvyšování kvality vzdělávání

Žadatel: Olomoucký kraj

Partner: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

Doba realizace: 09/2013-06/2015

Identifikace a anotace projektu

Fotogalerie z realizace projektuCAD - Počítačem podporované technické kreslení do škol

 

Reg. č: CZ.1.07/1.1.26/02.0091 grantového projektu oblasti podpory Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji II.

Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta

Partner: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189

Doba realizace: 07/2013-09/2014

Identifikace a anotace projektu

Webové stránky pro podporu projektu

Fotogalerie z výuky CAD na GJO 1 - skupina p. Kotrlové (1. 4. 2014)

Fotogalerie z výuky CAD na GJO 2 - skupina p. Hanákové (1. 4. 2014)

Logo projektu

 

 

 

 

 článek z MF Dnes

 

 

 

 

 

 


EU peníze středním školám

Jsme zapojeni v projektu EU peníze školámOd 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 bude na našem gymnáziu realizován projekt EU peníze středním školám, který je financován z evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách) a z MŠMT. Celkové náklady projektu činí 1 218 880 Kč.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových digitálních metodických pomůcek a učebních materiálů tzv. DUMů ve výuce. K tomu povedou dvě klíčové aktivity a sice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti.

Mgr. Zdeňka Hanáková

 logo OPVK GJO

Digitální učební materiály vytvořené jako výstupy projektu EU Peníze školám

Předměty (abecedně) Aj-Ict

Předměty (abecedně) M-ZZkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO

Odkaz na webové stránky projektu

Gymnázium Jana Opletala získalo grantový projekt s názvem “Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO” od Olomouckého kraje v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 “Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Tento projekt bude na gymnáziu realizován od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014. Celková výše podpory činí 1 533 339 Kč.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitňování praktické výuky chemie a biologie a řeší aktuální úbytek zájmu žáků o přírodní vědy a spolu s tímto trendem pokles zájmu talentované mládeže o mimoškolní aktivity (soutěže, olympiády, SOČ...).

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy. Tohoto cíle bude dosaženo inovací výukových metod v chemii a biologii, zejména v oblasti praktické výuky a vytvořením systému celoroční práce s žáky pomocí čtyř klíčových aktivit. Na těchto aktivitách se bude podílet celkem pět učitelů GJO. Navázání spolupráce s učiteli chemie na ZŠ v Litovli napomůže k vytváření organizační i materiální základny pro výuku chemie do budoucna. Přidanou hodnotu projektu pak představuje přímé zapojení žáků základních škol do praktické výuky chemie.

Ing. Jaroslava Englišová

logo OPVK GJO

 PROŠ - programování do škol

Gymnázium Jana Opletala je od ledna 2011 do června 2012 partnerskou školou projektu PROŠ - programování do škol. Tvůrcem projektu, jehož celková dotace z ESF činí 4,5 mil Kč, je Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta a do projektu je zapojeno dalších pět gymnázií z Olomouckého kraje.

Projekt je zaměřen na rozšíření školního vzdělávacího programu o výuku programování. Budou proškoleni dva učitelé, kteří se budou podílet na tvorbě a ověřování vzdělávacích materiálů pro studenty. Výuka programování bude zařazena pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2011/2012. Účast v projektu přinese mimo výukových materiálů také sedm nových počítačů a jeden notebook.

Mgr. Zdeňka Hanáková, Mgr. Gita Kotrlová

Oficiální identifikace a anotace projektu

Logo projektu PROŠ

Učebnice programování ve Visual Basicu