DUMy 2

Digitální učební materiály vytvořené jako výstupy projektu EU peníze školám pro předměty: Matematika, Nj, projekt Křižovatky umění, Rj, Výtvarná výchova, Zeměpis

Dumy jsou řazené abecedně podle vyučovacího předmětu. Můžete si je stáhnout kliknutím na název materiálu.

Pokud by Vám některý soubor nešel stáhnout, informujte mě prosím na hanakova@gjo.cz

ID Předmět Název Ročník Formát
1201  M Goniometrie velikosti úhlů 2. docx
1202  M Převody stupňů, radiánů  2.  docx
1203  M Základní a orientovaný úhel 2.  docx
1204  M Odvození goniometrických funkcí 2.  docx
1205  M Odvození funkcí sin x, cos x 2.  docx
1206 M Hodnoty funkcí sin x, cos x 2. docx
1207 M Grafy průběhu funkcí sin x, cos x 2. docx
1208 M Funkce tg x, cotg x 2. docx
1209 M Shrnutí učiva fce sin x, cos x, tg x, cotg x 2. docx
1210 M Vztahy mezi goniom. funkcemi 2. docx
1211 M Vzorce pro vztahy mezi goniom. funkcemi 2. docx
1212 M Základní vztahy funkcí 2. docx
1213 M Vztahy mezi goniom. funkcemi 2. docx
1214 M Vztahy mezi goniom. funkcemi 2. docx
1215 M Řešení goniometrických rovnic - úvod 2. doc
1216 M Řešení goniometrických rovnic 2. docx
1217 M Inspirace na písemnou práci 2. docx
1218 M 3. čtvrtletní písemná práce 2. docx
1219 M Složitější goniometrické rovnice 2. docx
1220 M Další goniometrické rovnice 2. docx
1221 M Práce s informačními zdroji 2. docx
1222 M Geometrické nerovnice 2. docx
1223 M Pravoúhlý trojúhelník, zavedení funkcí úhlů v něm 2. docx
1224 M Sinová a kosinová věta 2. docx
1225 M Goniometrické úlohy v terénu 2. docx
1226 M Praktické úlohy I 2. docx
1227 M Praktické úlohy II 2. docx
1228 M Praktické úlohy III 2. docx
1229 M Praktické úlohy IV 2. docx
1230 M Trojúhelník I 2. ppt
1231 M Trojúhelník II 2. ppt
1232 M Trojúhelník III 2. ppt
1101 M Desetinná čísla na ose prima xlsx
1102 M Převod jednotek času, obsahu a objemu prima pptx
1103 M

Převod jednotek délky

prima pptx
1104 M Převod jednotek obsahu prima pptx
1105 M Převod jednotek objemu prima pptx
1106 M Zlomky úvod sekunda pptx
1107 M Zlomky úvod  sekunda docx
1108 M Zlomky porovnávání sekunda pptx
1109 M Zlomky sčítání a odčítání sekunda docx
1110 M Zlomky násobení sekunda docx
1111 M Zlomky dělení  sekunda docx
1112 M Číselné výrazy tercie pptx
1113 M Číselné výrazy tercie docx
1114 M Násobení mnohočlenů tercie pptx
1115 M Násobení mnohočlenů 1 tercie docx
1116 M Násobení mnohočlenů 2 tercie docx
1117 M Násobení mnohočlenů 3 tercie docx
1118 M Dělení mnohočlenů tercie docx
1119 M Vzorce 1 tercie docx
1120 M Vzorce 2 tercie docx
1121 M Rozklad mnohočlenů na součin - vytýkání tercie pptx
1122 M Rozklad na součin - vytýkání tercie docx
1123 M Rozklad na součin - vzorce 1 tercie docx
1124 M Rozklad na součin - vzorce 2 tercie docx
1125 M Rovnice s neznámou ve jmenovateli kvarta pptx
1126 M Rovnice s neznámou ve jmenovateli kvarta docx
1127 M Soustava 2 rovnic o 2 neznámých kvarta pptx
1128 M Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou kvarta pptx
1129 M Řešení soustavy rovnic sčítací metodou kvarta pptx
1130 M Slovní úlohy řešené soustavou rovnic 1 kvarta pptx

1131

M Slovní úlohy řešené soustavou rovnic 2  kvarta pptx
1132 M Slovní úlohy řešené soustavou rovnic kvarta docx
1401 Nj Zeměpisné názvy kvinta, sexta pptx
1402 Nj  Préteritum způsobových sloves  kvinta pptx
1403 Nj  Souvětí souřadné  kvinta, sexta pptx 
1404 Nj  Časové předložky  sexta pptx 
1405 Nj  Časový 4. pád sexta pptx 
1406 Nj  Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém sexta pptx 
1407 Nj  Skloňování přídavných jmen po členu určitém  sexta pptx 
1408 Nj  Předložky se 4. pádem  kvarta pptx 
1409 Nj  Předložky se 3. pádem kvarta pptx 
1410 Nj  Nepřímá otázka  sexta pptx 
1411 Nj 

Préteritum pravidelných, smíšených a nepravidelných sloves

sexta   pptx 
1412 Nj 

Konjunktiv II pomocných sloves; opisný tvar „würde + infinitiv“; podmínkové věty

sexta   pptx 
1413 Nj 

Konjunktiv II (préterita) nepravidelných a modálních sloves

sexta   pptx 
1414 Nj  Závislý infinitiv s „zu“ sexta   pptx 
1415 Nj 

Vedlejší věty účelové se spojkou „damit“ ; konstrukce "um - zu"

sexta   pptx 
1416 Nj 

Zkracování vedlejších vět s „dass“ pomocí infinitivní vazby s „zu“

sexta   pptx 
1417 Nj 

Vedlejší věty časové se spojkami wenn, als, bevor, seit(dem), bis

sexta   pptx 
1418 Nj 

Trpný rod

sexta   pptx 
1419 Nj 

Rekce (vazby) sloves

sexta   pptx 
1420 Nj 

Zájmenná příslovce

sexta   pptx 
1901 Nj Slovesa – přítomný čas pravidelných sloves 2. docx
1902 Nj Slovesa – přítomný čas nepravidelných sloves 2. docx
1903 Nj Věta tázací 2. docx
1904 Nj Věta oznamovací 2. docx
1905 Nj Člen určitý a neurčitý - 1. a 4. pád 2. docx
1906 Nj Přivlastňovací zájmena – 1. a 4. pád 2. docx
1907 Nj Zápor „nicht“ a „kein“ 2. docx
1908 Nj Podstatné jméno – množné číslo 2. docx
1909 Nj Sloveso „mögen“, „möcht-“ 2. docx
1910 Nj Způsobová slovesa – přehled, časování 2. docx
1911 Nj Způsobová slovesa – význam, použití 2. docx
1912 Nj Rozkazovací způsob 2. docx
1913 Nj Všeobecný podmět „man“ 2. docx
1914 Nj Složená slova 2. docx
1915 Nj Slovesa s odlučitelnou předponou 2. docx
1916 Nj Slovesa s neodlučitelnou předponou 2. docx
1917 Nj Předložky se 3. pádem 2. docx
1918 Nj Předložky se 4. pádem 2. docx
1919 Nj Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě 2. docx
1920 Nj Předložky se 3. a 4. pádem 2. docx
2001 Nj Deutschland - Grundkenntnisse 4. ppt
2002 Nj Deutschland - Geographie 4. ppt
2003 Nj Deutschland – Interessante Plätze I 4. ppt
2004 Nj Deutschland – Geschichte im Überblick I 4. ppt
2005 Nj Deutschland – Geschichte im Überblick II 4. ppt
2006 Nj Deutschland – Interessante Plätze II 4. ppt
2007 Nj Deutschland – Berlin 4. ppt
2008 Nj Deutschland – Kultur I: Musik 4. ppt
2009 Nj Deutschland – Kultur II: Bildende Kunst 4. ppt
2010 Nj Deutschland – Kultur III: Literatur - Überblick 4. ppt
2011 Nj Österreich - Grundkenntnisse 4. ppt
2012 Nj Österreich – Geographie 4. ppt
2013 Nj Österreich – Interessante Plätze 4. ppt
2014 Nj Österreich – Geschichte im Überblick 4. ppt
2015 Nj Österreich – Kultur (Überblick) 4. ppt
2016 Nj Die Schweiz – Grundkenntnisse 4. ppt
2017 Nj Die Schweiz – Geographie 4. ppt
2018 Nj Die Schweiz – Interessante Plätze 4. ppt
2019 Nj Die Schweiz – Geschichte im Überblick 4. ppt
2020 Nj Die Schweiz – Kultur (Überblick) 4. ppt
0301 P.KU Evropa a svět ve 2. pol. 19. stol. 3.  ppt
0302 P.KU České země a Habsburská monarchie v 2. pol. 19. stol.  3.  ppt 
0303 P.KU Pracovní list:  Křižovatky umění – historický úvod  3.   docx 
0304 P.KU Impresionismus ve výtvarném umění  3.   pptx 
0305 P.KU Impresionismus. Claude Monet 3.   pptx 
0306 P.KU Impresionismus ve výtvarném umění 3.   docx 
0307 P.KU Expresionismus ve výtvarném umění 3.   pptx
0308 P.KU Expresionismus ve výtvarném umění 3.   docx 
0309 P.KU Impresionismus a hudba  3.   ppt 
0310 P.KU Impresionismus a hudba 3.   doc 
0311 P.KU Claude Debussy  3.   ppt 
0312 P.KU Claude Debussy  3.   doc 
0313 P.KU Expresionismus a hudba  3.   ppt 
0314 P.KU Expresionismus a hudba  3.   doc 
0315 P.KU Arnold Schönberg  3.   ppt 
0316 P.KU Arnold Schönberg  3.   doc 
0317 P.KU Základy notopisu a příprava pro jednoduchou kompoziční práci metodou dodekafonie  3.   ppt 
0318 P.KU Světová literatura na přelomu 19./20. století  3.   ppt
0319 P.KU Česká literatura na přelomu 19./20. století  3.   ppt 
0320 P.KU Literatura na přelomu 19./20. století. Práce s textem 3.   doc 
 0401  Rj Ruská federace  2.-4.  pptx
 0402  Rj Symboly  2.-4.  pptx
 0403  Rj Svátky  2.-4.  pptx
 0404  Rj Historie  2.-4.  pptx
 0405  Rj Reliéf  2.-4.  pptx
 0406  Rj Vodstvo  2.-4.  pptx
 0407  Rj Doprava  2.-4.  pptx
 0408  Rj Moskva  2.-4.  pptx
 0409  Rj Sankt-Petěrburg  2.-4.  pptx
 0410  Rj Sibiř  2.-4.  pptx
 0411  Rj Ruská federace  2.-4.  docx
 0412  Rj Státní hymna Ruské federace  2.-4.  docx
 0413  Rj Svátky  2.-4.  docx
 0414  Rj Historie  2.-4.  doc
 0415  Rj Reliéf  2.-4.  docx
 0416  Rj Vodstvo  2.-4.  docx
 0417  Rj Doprava  2.-4.  doc
 0418  Rj Moskva  2.-4.  doc
 0419  Rj Sankt-Petěrburg  2.-4.  doc
 0420  Rj Sibiř  2.-4.  docx
2601 Vv Klasicismus 2. pptx
2602 Vv Romantismus 2. pptx
2603 Vv Inženýrská (technická)architektura 2. pptx
2604 Vv Realismus 2. pptx
2605 Vv Historismus 2. pptx
2606 Vv Národní divadlo, Generace ND 2. pptx
2607 Vv Národní divadlo, Generace ND 2. docx
2608 Vv Neoimpresionismus 2. pptx
2609 Vv Postimpresionismus 2. pptx
2610 Vv Postimpresionismus 2. docx
2611 Vv Architektura 1. ½ 20. století 2. pptx
2612 Vv Architektura 1. ½ 20. století 2. docx
2613 Vv Secese - architektura 2. pptx
2614 Vv Secese – malířství, sochařství, užité umění 2. pptx
2615 Vv Secese 2. docx
2616 Vv Kubismus – sochařství, malířství 2. pptx
2617 Vv Kubismus – architektura, užité umění 2. pptx
2618 Vv Kubismus 2. docx
2619 Vv Současná architektura 2. pptx
2620 Vv Současná architektura 2. docx
1501 Z Litosféra – stavba zemského tělesa kvinta pptx
1502 Litosféra – vnitřní síly kvinta  pptx 
1503 Z Litosféra – vnější síly kvinta  pptx 
1504 Litosféra – pracovní list  kvinta  doc
1505 Geologie – vyvřelé horniny kvinta  pptx
1506 Geologie - usazené horniny kvinta  pptx 
1507 Geologie - přeměněné horniny kvinta  pptx 
1508 Minerály – krystalové soustavy kvinta  pptx 
1509 Minerály – fyzikální vlastnosti kvinta  pptx 
1510 Minerály – chemické vlastnosti kvinta  pptx 
1511 Minerály – pracovní list kvinta  doc
1512 Atmosféra – složení a členění kvinta  pptx
1513 Atmosféra – podnebí kvinta  pptx 
1514 Atmosféra – všeobecný oběh kvinta  pptx 
1515 Atmosféra – počasí a vliv člověka kvinta  pptx 
1516 Hydrosféra – světový oceán kvinta  pptx 
1517 Hydrosféra – sladká voda - řeky kvinta  pptx 
1518 Hydrosféra – sladká voda – nádrže, podzemní voda kvinta  pptx 
1519 Kryosféra a hydrosféra – ledovce, vliv člověka kvinta  pptx 
1520 Testová sada – litosféra, geologie, minerály kvinta  doc
2101 Z Světová ekonomika - úvod 2. A pptx
2102 Zemědělství – obecný úvod  2. A  pptx 
2103 Zemědělství – rostlinná výroba 2. A  pptx 
2104 Zemědělství – živočišná výroba 2. A  pptx 
2105 Průmysl – funkce a rozdělení 2. A  pptx 
2106 Průmysl – lokalizační faktory 2. A  pptx 
2107 Těžba nerostných surovin 2. A  pptx 
2108 Výroba elektřiny 2. A  pptx 
2109 Průmyslová odvětví I  2. A  pptx 
2110 Průmyslová odvětví II 2. A  pptx 
2111 Doprava – rozdělení a charakteristiky 2. A  pptx 
2112 Doprava – druhy dopravy 2. A  pptx 
2113 Doprava – druhy dopravy 2 2. A  pptx 
2114 Doprava – druhy dopravy 3 2. A  pptx 
2115 Turistický ruch  2. A  pptx 
2116 Obyvatelstvo – rozmístění, početní vývoj a demografické ukazatele 2. A  pptx 
2117 Obyvatelstvo – migrace a rasy 2. A  pptx 
2118 Obyvatelstvo – pohlavní, věková a náboženská struktura  2. A  pptx 
2119 Sídla - venkovská sídla 2. A  pptx 
2120 Sídla - městská sídla  2. A  pptx 
2401 Z Stavba Země kvinta ppt
2402 Z Minerály 1 kvinta pptx
2403 Z Minerály 2 kvinta pptx
2404 Z Minerály 3 kvinta pptx
2405 Z Minerály 4 kvinta pptx
2406 Z Petrologie 1 kvinta pptx
2407 Z Petrologie 2 kvinta pptx
2408 Z Petrologie 3 kvinta pptx
2409 Z Petrologie 4 kvinta pptx
2410 Z Litosféra kvinta pptx
2411 Z Endogenní pochody - orogeneze kvinta pptx
2412 Z Endogenní pochody - seismika kvinta pptx
2413 Z Endogenní pochody - vulkanismus kvinta pptx
2414 Exogenní pochody – působení ledu kvinta pptx
2415 Z Exogenní pochody – působení vody kvinta pptx
2416 Z Exogenní pochody – působení větru kvinta pptx
2417 Z Exogenní pochody – krasové pochody kvinta pptx
2418 Z

Atmosféra 1

kvinta pptx
2419 Z

Atmosféra 2

kvinta pptx
2420 Z

Hydrosféra

kvinta pptx